Stratejik Hedefler

Fakültenin misyon, vizyon ve hedefleri; Üniversitenin misyon, vizyon ve politikaları, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı On Birinci Kalkınma Planı’na (2019-2023) uyumlu olarak paydaşların katılımıyla güncellenmiş, web sayfasında ilan edilmiştir.

Fakülte, eğitim-öğretim ve akademik çalışmalarda, ihtiyaç ve beklentileri karşılamaya gayret eden, ahlaki değerleri teorik ve pratik olarak içselleştiren, toplumsal ihtiyaçlar ve sorunlara yönelik çözümler üreten, güvenilir ve tercih edilen bir fakülte olmayı amaçlamaktadır.

Fakülte iç ve dış paydaşların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak üzere eğitim, araştırma ve hizmet süreçlerini sürekli olarak iyileştirmektedir.

Fakülte kalite politikası misyon, vizyon ve stratejik hedefleriyle uyumlu olarak “Kalite ve Akreditasyon Komisyonu” ve alt komisyonlar oluşturulmuştur. Alt komisyonlardan biri de Fakültenin kalite çalışmalarının organizasyon, koordinasyon ve denetimini gerçekleştirmesi ile ilgili çalışmaları yürüten “Kalite Güvencesi Sistemi Alt Komisyonu” dur.

Kalite ve Akreditasyon Komisyonu ve alt komisyonlar fakültede yürütülen tüm süreçleri kapsayacak şekilde organize edilmiştir. Bu kapsamda Rektörlük Stratejik Yönetim ve Kalite Ofisi ile iş birliği içerisinde faaliyetler planlanmakta ve yürütülmektedir. Üniversite’nin stratejik hedefleri ile ilintili bir şekilde Fakülte’nin eğitim öğretim ve araştırma geliştirme, uluslararasılaşma, yönetim hizmetleri ve de topluma hizmet alanlarındaki öncelikleri izlenmektedir. Ayrıca bu komisyonlar fakülte yönetim sistemi (organizasyon şeması) içerisinde etkin biçimde yer almakta bu şekliyle Fakültedeki iç paydaşların da yürütülen süreçlere hakimiyeti sağlanmaktadır.

Eğitim öğretim faaliyetlerinde Fakülteye yeni kaydolmuş öğrenciden, mezun öğrenciye kadar tüm süreçleri kapsayan değerlendirme, izleme ve sürekli iyileştirme mekanizması oluşturulmuştur. Sürekli iyileştirme sisteminin, kalite güvence sistemini desteklemesi ve bu sistemi garanti etmesi hedeflenmiştir. Stratejik Yönetim ve Kalite Koordinatörlüğü’nün sürekli iyileştirme eylem planının takip mekanizması ile uyumu sağlanmaktadır.


HIZLI ERİŞİM

instagram Youtube Twitter Facebook
Bayrak