Program Çıktıları

 • Alanındaki klasik ve güncel kaynakları tanır, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
 • Alanındaki temel bilgi, kavram, görüş ve bunların tarihsel süreçlerini açıklar.
 • Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; araştırma, eğitim öğretim, din hizmetleri ve topluma hizmet alanlarında kullanır.
 • Alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak, bireysel ve   toplumsal dini sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmaya ve kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirir.
 • Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlamlandırarak yaşam boyu öğrenme felsefesi oluşturur.
 • Hitabet ve sözlü/yazılı iletişimde Türkçeyi doğru kullanır. Alanıyla ilgili klasik-modern metinleri anlayabilecek düzeyde Arapçayı ve (Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde) bir Batı dilini kullanır.
 • Alanı ile ilgili faaliyetlere uygun eğitim-öğretim metotlarını ve teknolojik materyali seçer/geliştirir ve kullanır.
 • Birey ve toplum hayatında dinin önemini, dini inanç ve yaşantıların düşünsel ve eylemsel biçimlerini analiz eder.
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve paylaşılması sürecinde bilimsel, toplumsal ve etik değerlere uygun hareket eder.
 • Alanı ile diğer bilim alanları arasında ilişki kurarak bağımsız projeler yürütür veya bir ekip üyesi olarak projelerde etkin görev alır.
 • İslam düşüncesindeki ekolleri/hareketleri tanımlar, ekollerin fikirlerini karşılaştırır, nesnel ve eleştirel bakış açısı ile analiz eder.
 • Toplumun farklı inanç ve dezavantajlı grubunu oluşturan (engelliler, mahkûmlar, hasta ve yaşlılar, dul ve yetimler) kişilerin topluma kazandırılması ve rehabilitasyonlarına yönelik gönüllülük/sosyal sorumluluk çalışmaları yürütür.
 • Sorumluluğu altındakilerin kişisel ve mesleki alandaki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar.
 • Milli, manevi ve ahlaki değerleri bilir ve bu değerlerin toplumda uygulanmasında rol model olur.
 • Sistematik, tutarlı, eleştirel ve yaratıcı düşünme yeteneğini değişen hayata ve yeniliğe uyumlu şekilde kullanır.

 

(Önceki) Program Çıktıları

 • Alanındaki klasik ve güncel kaynakları tanır ve diğer kaynaklarla desteklenen kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
 • Kur'an-ı Kerim'i okuma, anlama ve öğretme becerisine sahip olur.
 • İlahiyat alanında temel bilgi, kavram, görüşleri ve tarihsel süreçleri kavrar ve yorumlar.
 • İlahiyat alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; araştırma, eğitim öğretim, din hizmetleri ve topluma hizmet alanlarında kullanır.
 • Alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak, bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli sorunları tanımlayabilir, analiz edebilir, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilir.
 • Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlama ve anlamlandırma yeteneği kazanır ve yaşam boyu öğrenme felsefesi oluşturur.
 • Doğru düşünme ve akıl yürütme yeteneği ile toplumun farklı inanç ve dezavantajlı grubunu oluşturan (engelliler, mahkûmlar, hasta ve yaşlılar, dul ve yetimler) kişilere yönelik rehberlik yapar.
 • Alanıyla ilgili klasik ve modern metinleri anlayabilecek ve kendisini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilecek düzeyde (Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde) Arapçayı ve bir batı dilini kullanır.
 • Modern eğitim-öğretim metotları ve teknolojik materyali alanı ile ilgili faaliyetlerde kullanır.
 • Türk-İslam tarihini bilir ve İslâm sanatları ve edebiyatı alanındaki yeteneklerini geliştirir.
 • Felsefe ve din bilimleri alanında ekoller, kuramlar ve meseleleri kavrar.
 • Birey ve toplum hayatında dinin önemini, dini inanç ve yaşantıların düşünsel ve eylemsel biçimlerini analiz eder.
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve uygulanması sürecinde bilimsel, kültürel, toplumsal ve etik değerlere uygun hareket eder.
 • Sistematik, tutarlı, eleştirel ve yaratıcı düşünme yetenek ve kapasitesini geliştirir, disiplinler arası bakış açısıyla değerlendirme yapar.
 • Milli, manevi ve ahlaki değerleri bilir ve bu değerlerin toplumda uygulanmasında rol model olur.

HIZLI ERİŞİM

instagram Youtube Twitter Facebook
Bayrak