Politikalar

Eğitim Öğretim Politikamız:

Başarılı öğrenci ve eğiticiyi teşvik eden kalite odaklı, öğrenci merkezli ve kapsayıcı eğitim hizmetleriyle 21. yüzyıl becerilerine sahip mezunlar yetiştirmek

Uygulamalı eğitim yöntemiyle sektörün ihtiyaçlarına yönelik mezun yetiştirmek

Eğitim programlarını uluslararası standartlara uygun hale getirmek

Öğrenci merkezli ve çağın gerekliliklerine uygun eğitim hizmetleri sunmak

Farklı disiplinleri tanıyan, kültürel derinlik kazanmış ve rekabet avantajı yüksek öğrenciler yetiştirmek

Lisans ve lisansüstü eğitimini Ar-Ge'yi destekleyecek şekilde yapılandırmak


Araştırma Geliştirme Politikamız:

Bilimin gelişimine ve ülkenin kalkınmasına katkı sağlayacak Ar-Ge çalışmaları yapmak

Bilgiyi yaymak ve akademik görünürlüğü artırmak

Niteliği yüksek bilimsel yayın sayısını artırmak

Bilimsel araştırma yetkinliğini artırmak

Paydaşlarla iş birliği ve etkileşim faaliyetlerini artırmak


Uluslarasılaşma Politikamız:

Uluslararası standartlarda öncü bir fakülte olmak.

Uluslararası öğrenci ve öğretim elemanı sayısını artırmak

Uluslararası hareketlilik programlarına katılımcı sayısını artırmak


Toplumsal Katkı Politikamız:

Toplumsal katkı faaliyetleri ile yerel ve bölgesel gelişmeye katkı sağlayan bir fakülte olmak

Paydaşlarla iş birliği halinde toplumun her kesimine yönelik etkinlikleri artırmak

Topluma hizmet ve sosyal sorumluluk konusunda öğrenci gönüllülüğünü artırmak


Yönetim Hizmetleri Politikamız:

Kamu yönetiminde hesap verebilirliği ve kaynakların etkin kullanımını önceleyen ve sunulan hizmetlerde kaliteyi güvence altına alan bir fakülte olmak

Sahip olunan kaynakları etkin ve verimli kullanarak öğrenci ve personel memnuniyetini sağlamak

Personelin kurumsal aidiyet duygusunu ve çalışma performansını olumlu yönde etkileyecek mesleki, sosyal ve kültürel etkinlikleri artırmak

Fakültede kalite kültürünü geliştirmek


HIZLI ERİŞİM

instagram Youtube Twitter Facebook
Bayrak