PÇ_İAAÇ

Program Çıktıları

İAA Çıktıları

PY-1

Alanındaki klasik ve güncel kaynakları tanır, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.

İAAÇ-10

İlahiyat alt dalları ve diğer bilim alanları ile ilişki kurarak disiplinler arası araştırma-inceleme, yorum ve analiz yapar.

PY-2

Alanındaki temel bilgi, kavram, görüş ve bunların tarihsel süreçlerini açıklar.

PY-3

Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; araştırma, eğitim öğretim, din hizmetleri ve topluma hizmet alanlarında kullanır.

İAAÇ-1

İlahiyat alanında temel kavramları kavrar, kavramlar arası ilişkilere hâkimdir. Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında kullanır.

PY-4

Alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak, bireysel ve   toplumsal dini sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmaya ve kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirir.

İAAÇ-3

Klasik ve güncel dini meseleleri saptama, tanımlama, yorumlama, formüle etme ve çözme becerisine sahiptir; bu amaçla uygun analiz, sentez ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirir.

PY-5

Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlamlandırarak yaşam boyu öğrenme felsefesi oluşturur.

İAAÇ-6

Kendini motive edebilme, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme, zaman yönetimi, kendini sürekli yenileme becerisi ve yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir

PY-6

Hitabet ve sözlü/yazılı iletişimde Türkçeyi doğru kullanır. Alanıyla ilgili klasik-modern metinleri anlayabilecek düzeyde Arapçayı ve (Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde) bir Batı dilini kullanır.

İAAÇ-5

Türkçe ve en az bir yabancı dilde sözlü/yazılı etkin iletişim/hitabet kurma ve anlatım becerisine sahiptir.

PY-7

Alanı ile ilgili faaliyetlere uygun eğitim-öğretim metotlarını ve teknolojik materyali seçer/geliştirir ve kullanır.

İAAÇ-2

İlahiyat alanı için uygun araçları seçer, kullanır, geliştirir ve bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanır.

PY-8

Birey ve toplum hayatında dinin önemini, dini inanç ve yaşantıların düşünsel ve eylemsel biçimlerini analiz eder.

 

 

PY-9

Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve paylaşılması sürecinde bilimsel, toplumsal ve etik değerlere uygun hareket eder.

 

 

PY-10

Alanı ile diğer bilim alanları arasında ilişki kurarak bağımsız projeler yürütür veya bir ekip üyesi olarak projelerde etkin görev alır.

İAAÇ-4

Bireysel inisiyatif alarak bağımsız çalışır veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

PY-11

İslam düşüncesindeki ekolleri/hareketleri tanımlar, ekollerin fikirlerini karşılaştırır, nesnel ve eleştirel bakış açısı ile analiz eder.

 

 

PY-12

Toplumun farklı inanç ve dezavantajlı grubunu oluşturan (engelliler, mahkûmlar, hasta ve yaşlılar, dul ve yetimler) kişilerin topluma kazandırılması ve rehabilitasyonlarına yönelik gönüllülük/sosyal sorumluluk çalışmaları yürütür.

İAAÇ-8

Dini anlayış ve uygulamaların evrensel ve toplumsal boyutlardaki (güvenlik, sağlık, iktisat, çevre, vb.) etkileri ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık sahibidir.

PY-13

Sorumluluğu altındakilerin kişisel ve mesleki alandaki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar.

 

 

PY-14

Milli, manevi ve ahlaki değerleri bilir ve bu değerlerin toplumda uygulanmasında rol model olur.

İAAÇ-7

Edindiği ilahiyat bilgisinin gerekleri doğrultusunda davranır, tutum ve davranışlarıyla topluma örnek olur. Uzmanlık bilgisini, toplumsal sorumluluk bilinciyle bilimsel ve ahlaki değerlere uygun olarak kullanır.

PY-15

Sistematik, tutarlı, eleştirel ve yaratıcı düşünme yeteneğini değişen hayata ve yeniliğe uyumlu şekilde kullanır.

İAAÇ-9

Değişen hayata ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir. Bilimsel, toplumsal, ekonomik, yasal ve siyasal gelişmelerden haberdardır.

HIZLI ERİŞİM

instagram Youtube Twitter Facebook
Bayrak